۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد

مدیریت راهبردی در ورزش

عنوان درس

نوع درس

دریافت

مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی

نظری/تخصصی

سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش

نظری/تخصصی

برنامه ریزی استراتژیک

نظری/تخصصی


نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی

نظری/تخصصی

مدیریت بازاریابی در ورزش

نظری/تخصصی

مدیریت منابع انسانی در ورزش

نظری/انتخابی


کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش

نظری/انتخابی


یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش

نظری/انتخابی


مدیریت فناوری اطلاعات در ورزش

نظری/انتخابی

مدیریت رفتار سازمانی

نظری/انتخابی

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

نظری/انتخابی

روش تحقسق در مدیریت ورزش

پایه

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش

پایه

اصول و مبانی مدیریت

پایه

پایان نامه

-

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/03
تعداد بازدید:
559
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.