۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن

اخبار دفاعیه ها دانشکده علوم ورزشی

اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی مهر ماه 1400

ردیف

روز

تاریخ

نام دانشجو

مقطع-رشته

فایل اطلاعیه

وضعیت

1

سه شنبه

1400/07/21

ناهید نظری

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

2

یک شنبه

1400/07/25

الهام رضایی

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

3

یک شنبه

1400/07/25

مریم غفاری

کارشناسی ارشد-رشته مدیریت ورزشی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

4

دوشنبه

1400/07/26

محیا کریمی

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

5

دوشنبه

1400/07/26

پگاه حامی فرد

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

6

سه شنبه

1400/07/27

ملیکا مرادی دهقی

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

7

سه شنبه

1400/07/27

راضیه غلامی

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

8

چهارشنبه

1400/07/28

مهسا آزادفر

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

9

چهارشنبه

1400/07/28

گلناز رضاییان

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

10

چهارشنبه

1400/07/28

سمیه کونانی

کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

11

چهارشنبه

1400/07/28

حمیده جمع

کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی

 

  انجام شد

12

چهارشنبه

1400/07/28

فهمیه موسوی فرد

کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

 
 
 

اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی دی ماه1400
 ردیف  روز  تاریخ  نام دانشجو
 مقطع-رشته  فایل اطلاعیه
 وضعیت
 1  سه شنبه
1400/10/07
 فائزه تقی نژاد مهاجر
 کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی
 
 

تاریخ به روزرسانی:
1400/10/05
تعداد بازدید:
356
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.