۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

اخبار دفاعیه ها دانشکده علوم ورزشی

 اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا
- گروه رفتار حرکتی
-گروه مدیریت ورزشی
-گروه فیزیولوژی ورزشی
 
 
 
 شنبه
1402/09/04
 گروه مدیریت ورزشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی شهریور 1402
 
 
 ساعت
تاریخ
 نام دانشجو
 رشته موضوع مکان
ساعت 8تا10
 سه شنبه
28 شهریور 1402
 معصومه ملامحمدی
 کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی
 ارتباط بین توانایی عملکرد حرکتی با کارکرد اجرایی در کودکان هفت تا دوازده سال
سالن آمفی تئاتر (باغ نو)
  ساعت
10 تا 12
 سه شنبه
28 شهریور
فاطمه عباس زاده
کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی
 بررسی تاثیر تمرینات ورزش بر شایستگی حرکتی،انگیزشی حرکتی و عملکرد کودکان 4 تا 6 سال
 سالن آمفی تئاتر (باغ نو)
 ساعت 13 تا 15
 سه شنبه
28 شهریور
    
ساعت
15 تا 17
 سه شنبه
28 شهریور
    
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی اسفند ماه1400  
 ردیف  روز  نام دانشجو
 مقطع-رشته  فایل اطلاعیه
 وضعیت  لینک گزارش دفاع پایان نامه
 1
 شنبه
1400/12/07
 فائزه آروین
 کارشناسی ارشد-مدیریت ورزش
 
 انجام شد
 لینک گزارش
 2
 چهارشنبه
1400/12/18
 ساعت 8
 رعنا هاشمی
 کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی
  انجام شد
 لینک گزارش
 3
 شنبه
1400/12/21
ساعت8
مریم نجفی شهنا
 کارشناسی ارشد-رفتارحرکتی
  انجام شد 
 لینک گزارش
4
 شنبه
1400/12/21
ساعت11
 مریم حسین پور
 کارشناسی ارشد-رفتارحرکتی
  انجام شد 
 لینک گزارش
 5
 شنبه
1400/12/21
ساعت13الی15
 زهرا دیوجان
 کارشناسی ارشد-مدیریت ورزش    انجام شد
 لینک گزارش
 6
 شنبه
1400/12/21
ساعت15الی17
 بهاره آقاجری نیا
 کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی
  انجام شد
 لینک گزارش
 7
 شنبه
1400/12/21
ساعت15:30
الی 17
طنین نراقی
 کارشناسی ارشد -مدیریت ورزش
   انجام شد
 لینک گزارش
 
 
اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی بهمن ماه1400
 

ردیف

روز

نام دانشجو

مقطع – رشته

فایل اطلاعیه

وضعیت

لینک گزارش دفاع پایان نامه

1

دوشنبه

 1400/11/18

الهه ملک محمدی گل سفیدی

کارشناسی ارشد – رشته رفتار حرکتی

 

 انجام شد

لینک گزارش

2

دوشنبه

1400/11/18

مهسا نجفی

کارشناسی ارشد – رشته رفتار حرکتی

 

 انجام شد

لینک گزارش

 

اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی دی ماه1400
 ردیف  روز  تاریخ  نام دانشجو
 مقطع-رشته  فایل اطلاعیه
 وضعیت
 1  سه شنبه
1400/10/07
 فائزه تقی نژاد مهاجر
 کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی
 انجام شد
 

اخبار دفاعیه های دانشکده علوم ورزشی مهر ماه 1400

ردیف

روز

تاریخ

نام دانشجو

مقطع-رشته

فایل اطلاعیه

وضعیت

1

سه شنبه

1400/07/21

ناهید نظری

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

2

یک شنبه

1400/07/25

الهام رضایی

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

3

یک شنبه

1400/07/25

مریم غفاری

کارشناسی ارشد-رشته مدیریت ورزشی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

4

دوشنبه

1400/07/26

محیا کریمی

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

5

دوشنبه

1400/07/26

پگاه حامی فرد

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

6

سه شنبه

1400/07/27

ملیکا مرادی دهقی

کارشناسی ارشد

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

7

سه شنبه

1400/07/27

راضیه غلامی

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

 انجام شد

8

چهارشنبه

1400/07/28

مهسا آزادفر

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

9

چهارشنبه

1400/07/28

گلناز رضاییان

کارشناسی ارشد-رفتار حرکتی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

10

چهارشنبه

1400/07/28

سمیه کونانی

کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

11

چهارشنبه

1400/07/28

حمیده جمع

کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی

 

  انجام شد

12

چهارشنبه

1400/07/28

فهمیه موسوی فرد

کارشناسی ارشد-مدیریت ورزشی

https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf.png

  انجام شد

 

تاریخ به روزرسانی:
1402/09/05
تعداد بازدید:
1495
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.