..:: گروه هاي آموزشي » گروه فیزیولوژی ورزشی » معرفي گروه ::..
پنجشنبه 03 فروردين 1396
معرفی گروه فیزیولوژی ورزشی
مدیر گروه  تحصیلات   شماره تماس ایمیل عکس 
 دکتر افسانه شمشکی
(PhD)فیزیولوژی ورزشی
2674 ashemshaki@alzahra.ac.ir
 
 اعضای گروه
دکتر پروانه نظرعلی (PhD)فیزیولوژی ورزشی
 2672 pnazarali@alzahra.ac.ir   
 دکتر نیکو خسروی  (PhD) فیزیولوژی ورزشی
 2671 nikukh@alzahra.ac.ir

 
 آمنه رضوی

 (MA)تربيت بدني
2674 arazavi@alzahra.ac.ir