پنجشنبه 03 فروردين 1396
New Page 1
همایش ها و کنفرانس ها
آرشیو اخبار
منشور اخلاقی
انجمن ها
برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده
مجموعه تصاویر
فرایندها
اخلاق در پژوهش
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
Enter Title


دکتر افخم دانشفر

معاونت پژوهشی و اجرائی دانشکده 

دانشیار

دکترای رشد و تکامل و یادگیری حرکتی 

شماره  فکس: 88041468

شماره داخلی :2682

 a.daneshfar@alzahra.ac.ir  : پست الکترونیکی